فارکس چیست Forex

سطوح استراتژی

بلوغ سازمانی، معیاری از توانایی‌ها و آمادگی یک سازمان است که از طریق نیروی انسانی، رویه‌ها، داده‌ها، فناوری‌ها و شیوه‌های اندازه‌گیری موجود بیان می‌شود.

واحد استراتژیک کسب و کار چیست

Business Consultant - وبسایت مهندس شاهین شاکری، مشاور کسب و کار، که در حوزه ثبت شرکت در آلمان، اقامت آلمان از طریق ثبت شرکت و سایر خدمات در این حوزه تجربیات درخشانی دارد.

انواع استراتژی های کسب و کار چیست؟ - استراتژی کسب و کار چیست؟ روشی مبتکرانه برای رشد و دستابی به هدف اصلی تجارت. در این مطلب با اهمیت و انواع استراتژی های کسب و کار آشنا می‌شویم.

واحد تجاری استراتژیک (SBU) به معنای یک بخش مستقل مدیریت شده از یک شرکت بزرگ با داشتن دیدگاه، رسالت و اهداف خاص خود است که برنامه ریزی آن به طور جداگانه از

هدف از شناسایی واحدهای کسب و کار استراتژیک شرکت، ایجاد استراتژی‌های مجزا و تعیین بودجه مالی مناسب است. مدیریت ارشد می‌داند که مجموعه سهام فعالیت‌های تجاری‌اش

ماتریس برنامه ریزی سطوح استراتژی استراتژیک کمی (QSPM) - استراتژي كسب و كار، دومین سطح از سطوح استراتژی است و نشان مي‌دهد كه يك سازمان چطور بايد با يك صنعت خاص رقابت يا همكاري كند.

فهرستشناسایی واحدهای استراتژیک کسب و کار (SBUs)گونه های استراتژی کسب و کار و دست‌یابی به مزیت رقابتیتجزیه‌وتحلیل SWOT و کاربردهای آنگزینه‌های مبتنی بر محیط: استراتژی‌های عمومی پورترگزینه‌های استراتژیک مبتنی بر محیط: ماتریس گزینه‌های بازار در استراتژی کسب و کار گزینه‌های استراتژیک مبتنی بر محیط: ماتریس انتخاب شیوه توسعهگزینه‌های استراتژیک مبتنی بر منبع: رویکرد منبع محورسخن آخر - در تدوین استراتژی کسب و کار ، ابتدا هدف سازمان تعریف می‌شود و سپس گزینه‌هایی که امکان تحقق دارند، شناسایی می‌شوند. سپس باید از بین آنها دست به انتخاب زد.

تعریف علمی مدیریت استراتژیک از دیدگاه استراتژیست های بزرگ - تعریف دقیق مدیریت استراتژیک چیست، فرآیند و مراحل برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک کسب و کار چگونه است، دانلود رایگان مقاله و کتاب مدیریت استراتژیک سازمانی و استراتژی، مفاهیم سطوح برنامه سطوح استراتژی ریزی مدیریت استراتژیک در هلدینگ واحد تجاری کسب و کار و وظیفه ای عملیاتی، شاخص های مدیریت استراتژیک نظامی و شرکتی، مثال طراحی مدل جامع مدیریت استراتژیک و راهبردی

تاریخچه پیدایش استراتژی - استراتژی چیست ؟ تعریف استراتژی | تاریخچه استراتژی چیست | نقش استراتژی در موفقیت | مراحل مشاوره تدوین و پیاده سازی اجرا استراتژی | رویکردهای استراتژیک

ت– واحد کسب و کار استرتژیک متمرکز بر سرمایه‌گذاریبرای مقایسه یک واحد کسب و کار با سایر واحدهای کسب و کار یا پروژه های سرمایه گذاری

جایگاه ژئواکونومیکی ایران در استراتژی های اقتصادی قدرت های جهانی در سطوح جهانی و پیرامونی

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

3 دانشیار جغرافیای سیاسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره) شهر ری، تهران، ایران.

چکیده

در آغاز سده بیست و یکم دو عامل داشتن منابع و موقعیت ارتباطاتی نقش اصلی را در شکل‌گیری مناطق ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک بازی می کنند. هر کشوری که هر دو یا یکی از این دو را داشته باشد در استراتژی‌های اقتصادی قدرت های جهانی جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی جایگاه ژئواکونومیکی ایران در استراتژی های اقتصادی قدرت های جهانی. سؤال اصلی مقاله این است که در استراتژی-های اقتصادی قدرت‌های جایگاه ژئواکونومیکی ایران چه نقشی دارد و ایران چگونه می تواند از این نقش و جایگاه ژئواکونومیک خود بهره ببرد؟ فرضیه‌ای را که برای پاسخگویی به سؤال فوق در صدد تحلیل آن هستیم این است که ایران هم به دلیل داشتن منابع هیدروکربنی و هم به دلیل داشتن موقعیت ارتباطاتی کشوری با موقعیت ژئواکونومیک محسوب می‌شود و این مهم خود را در استراتژی های قدرت های اقتصادی نشان داده است. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در ان با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی و پژوهشی سعی خواهد شد فرضیه پژوهش بررسی و تحلیل شود. نتایج مقاله نشان می دهد که ایران به دلیل موقعیت ارتباطاتی و نیز برخورداری از منابع هیدروکربنی جایگاهی استراتژیک در معادله ژئواکونومیک منطقه و جهان بازی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.22286462.1398.9.4.13.3

عنوان مقاله [English]

Iran's Geoeconomic Position in the economic Strategies of Global Powers at Global and Peripheral Levels

نویسندگان [English]

 • Mahmaoud Maniei 1
 • heidar lotfi 2
 • Ezatollah Ezzati 3
 • Majid vali Shariat Panahi 4

2 Associate Professor of Political Geography and Tourism, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.

3 Associate Professor of Political Geography, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Islamic Azad University, Yadegar Imam Branch, Rey.

At the beginning of the 21st century two factors, having resources and communication position, play a major role in shaping the geoeconomic and geostrategic areas. Any country that has either one or both in economic strategies, world powers will have a special place. The main purpose of this article is analyzing the geo-economic position of Iran in the economic strategies of world powers. The main question of the paper is that what is the role of the geo-economic powers of Iran in economic strategies? And how can Iran take advantage of its geo-economic role? The hypothesis that we seek to answer the above question is that Iran has both hydrocarbon resources and communications status is a country with a geoeconomic position and this has shown itself in the strategies of economic powers. The methodology of this paper is descriptive-analytical using library resources and scientific and research articles, the research hypothesis will be analyzed and analyzed. The results of the paper show that Iran is playing a strategic role in the geoeconomic equation of the region and the world because of its communications position and its hydrocarbon resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geoeconomic
 • Iran
 • Competition
 • Strategy
 • Sanctions

مراجع

احمدپور، زهرا و لشکری تفرشی، احسان­(1389)، ژئوپلیتیک دریای خزر. تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

اخباری، محمد و نامی، محمد حسن­(1388)، جغرافیای مرز با ﺗﺄکید بر مرزهای ایران. تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت­(1372)، نظریه‎های متعارض در روابط بین‎الملل. ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران: انتشارات قومس.

صفری، مهدی­(1384)، ساختار و تحولات سیاسی در فدراسیون روسیه و روابط با جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

فلاح، رحمت الله­(1389)، «راهبردهای اسراییل در اوراسیا با تأکید بر آسیای مرکز و قفقاز». تهران: اندیشه سازان نور.

مجتهدزاده، پیروز­(1389)، سیاست های مرزی و مرزهای بین‌المللی ایران. ترجمه: حمیدرضا ملک محمدی. تهران: انتشارات سمت.

احمدپور، زهرا و لشگری تفرشی، احسان­(1389)، «چالش های ژئوپلیتیکی ایران در بهره برداری از منافع خود در خزر». مطالعات اوراسیای مرکزی، سال سوم، شماره 6، صص 18-1.

ارشدی، علی یار و طیبی، سبحان­(1386)، «بررسی رژیم حقوقی دریا چه خزر با ﺗﺄکید بر مواضع حقوقی دول ساحلی». عدالت آراء، شماره 6 و 7.

اعظمی، هادی­(1385)، «وزن ژئوپلیتیکی و نظام قدرت منطقه‌ای (بررسی موردی: جنوب غربی آسیا)». فصلنامه ژئوپلیتیک، سال دوم، شماره سوم و چهارم.

ترابی، یوسف­(1388)، «سیاست های جمهوری اسلامی در مدیریت تنوعات اجتماعی». فصلنامه دانش سیاسی، سال پنجم، شماره اول.

حاجی یوسفی، امیرمحمد­(1388)، «هلال شیعی؛ فرصت ها و تهدیدها برای جمهوری اسلامی ایران، اعراب و آمریکا»، فصلنامه دانش سیاسی، سال پنجم، شماره اول.

حافظ نیا، محمد رضا و قالیباف، محمدباقر­(1380)، «راهبرد توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران از طریق توسعه نهادهای محلی». فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال شانزدهم، شماره 2( پیاپی 61 ).

حاجی یوسفی، امیرمحمد­(1388)، «هلال شیعی؛ فرصت ها و تهدیدها برای جمهوری اسلامی ایران، اعراب و آمریکا». فصلنامه دانش سیاسی، سال پنجم، شماره اول.

خلیلی، محسن­(1390)، «مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی/ بی مرزی عقیدتی». فصلنامه راهبرد، دوره 20، شماره 58.

صدرموسوی، میرستار­(1386)، «ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری استان آذربایجان شرقی از دید گردشگران». پژوهش های جغرافیایی، دوره 39، شماره 61.

عزتی، عزت الله و احمدی سیلوه، جمال­(1389)، «تحلیل فضایی بحران قومیتها در خاورمیانه؛ مطالعه موردی کردهای ایران». فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره دوم.

علی زاده، عمران و بردبار طاهرگورابی، مهرداد­(1386)، «بررسی سیاست های روسیه در خلیج فارس ( دوران جنگ سرد و پس از آن)». گزارش، سال 17، شماره 189.

قالیباف، محمدباقر و پورموسوی، سیدموسی­(1387)، «ژئوپلیتیک و سیاست خارجی». پژوهش های جغرافیایی، شماره 66.

گل وردی، عیسی­(1389)، مرزها، آسیب ها و کارکردها». فصلنامه ره نامه سیاست‌گذاری سیاسی دفاعی و امنیتی، سال اول، شماره 2.

مجتهدزاده، پیروز و رشیدی نژاد، احمد­(1389)، «تحلیل ژئوپلتیکی سیاست خارجی روسیه در رابطه با برنامه اتمی ایران». فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره دوم، صص 36-1.

مختاری هشی، حسین­(1387)، بررسی وضعیت هیدروپلیتیک ایران». پژوهشنامه ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، سال 3، شماره 10.

نواح، عبدالرضا و دیگران­(1389)، «آسیب شناسی مسائل قومی در ایران، مطالعه موردی: عرب های ساکن شهرستان اهواز». فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره 3، شماره 3، صص. 47 - 69.

سجادپور، کاظم­(1372)، «ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران: تداوم و تغییر». مجموعه مقالات نخستین کنگره علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران. دانشگاه آزاد، تهران، ایران.

قصاب زاده، مجید­(1391)، «جایگاه ژئواکونومی ایران در منطقه خاورمیانه بزرگ». جلد دوم، رشت (دانشگاه آزاد اسلامی). ایران.

نامی، محمدحسن و احمدی دهکاء، فریبرز­(1391)، «بررسی چالش های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز». مجموعه مقالات پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران، جلد دوم، رشت(دانشگاه آزاد اسلامی)، ایران.

حسینی، احمد­(1395)، «همکاری های راهبردی ایران و روسیه: الزامات و ضرورت ها». قابل دسترس در سایت دیپلماسی ایرانی.

اتوتاتیل، جیروئید و دیگران(1380)، اندیشه‌های ژئو پلیتیک در قرن بیستم، ترجمه دکتر‌ مـحمد‌ رضـا حافظ نیا، تهران، انتشارات دفتر مـطالعات‌ سـیاسی‌ و بین‌المللی وزارت امـور خارجه.

امیری، مـجتبی(1382‌)،نـظریه‌ برخورد تمدن‌ها، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی‌ وزارت امور خارجه.

گنجی‌، محمد حسن(1377)، گفتاری از دکتر محمد حسن گنجی در ایده‌های ژئو پلیتیک و واقـعیت‌های‌‌ ایـرانی‌، تهران، نشر نی.

لورو، پاسکال‌ و توال‌، فرانسوا(1381‌)، کلیدهای‌ ژئو‌ پلیتیک، ترجمه دکتر حسن‌ صدوق ونینی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

مویر، ریچارد(1379)، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه دکتر دره میر حیدر و سید یحیی‌‌ صفوی‌، تهران‌، انتشارات سـازمان جـغرافیایی نیروهای مسلح.

5 سطح بلوغ سازمانی

در این مقاله، درباره‌ بلوغ سازمانی و توانمند‌سازی نیروی انسانی در سازمان بحث شده است و در ادامه‌ بخش کوتاهی از برنامه‌ راهکار را با حضور جناب آقای دکتر سعید شهبازمرادی، مدرس دوره‌های MBA مرکز آموزش‌های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مشاهده می‌نمایید. با مطالعه‌ این مقاله قادر به درک مفهوم بلوغ سازمانی و رویکردهای نوین مدیریت منابع انسانی خواهید بود.

مفهوم بلوغ سازمانی

اگر بخواهیم بلوغ سازمانی را تعریف کنیم، می‌توانیم بگوییم؛

بلوغ سازمانی، معیاری از توانایی‌ها و آمادگی یک سازمان است که از طریق نیروی انسانی، رویه‌ها، داده‌ها، فناوری‌ها و شیوه‌های اندازه‌گیری موجود بیان می‌شود.

بخش عمده‌ای از بلوغ سازمانی ما به کارکنان و استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی سازمان بازمی‌گردد.

یادگیری و توسعه فردی افراد در هر سازمان، نقش حیاتی در جذب، بنا و حفظ استعداد آنها ایفا می‌کند و این موضوع، عملکردی مهم و حیاتی در قلمروی منابع انسانی به شمار می‌رود.

(مقاله پیشنهادی : مراحل توسعه فردی و مزایای آن در سازمان)

کایرن کینگ، معاون سطوح استراتژی بخش بینش جهانی مشتری شرکت SkillSoft، اظهار می‌کند:

هرچه یادگیری و استعداد افراد یک شرکت، با استراتژی کلی کسب‌و‌کار، همگن و هم‌ترازتر شود و هر یک با دیگری ادغام شود، آنگاه منابع انسانی شرکت به طرز موثرتری بهره‌وری کسب‌وکار را سطوح استراتژی تضمین خواهد کرد.

امروزه برای متخصصان منابع انسانی ضروری است که رویه‌های قانونی و سیستم‌های مدیریتی و نیروی کار را به ترتیبی ادغام نمایند که منجر به دستیابی به تاثیر شگرف و مثبتی در اهداف کسب‌و‌کار شوند.

اما چگونه یادگیری جامع و چارچوب استعدادی افراد می‌تواند به سازمان کمک نماید؟

نیاز مبرم برای یادگیری فردی و چارچوب بلوغ استعدادی افراد در سازمان، منجر به ایجاد مشکل با بیشتر مدل‌های متمایز بلوغ سازمانی شده است، در حقیقت این چارچوب‌ها به سمت و سویی می‌روند که استعداد فردی نیروی انسانی رو به انزوا و بلا استفادگی می‌کشانند.

عملیات بر روی راه حل‌های مشکلات سازمان با استفاده از دو مدل بلوغ متفاوت، اغلب منجر به ناکارآمدی شده و کارکنان سازمان را سردرگم می‌کند. در حقیقت جداسازی یادگیری و استعداد بیش از آنکه به سود سازمان باشد به ضرر آن خواهد بود. در نتیجه با ایجاد یک مدل پنج مرحله‌ای برای بلوغ سازمانی می‌توان به سطوح بالا در بهره‌وری نیروی کار دست یافت.

پنج سطح بلوغ سازمانی

امروزه سازمان‌ها میل و رغبت زیادی برای رشد دارند و برای دستیابی به رشد سازمان، متخصصان منابع انسانی باید نقش مهمی را در جذب استعدادها و سنجش آنها در هر یک از افراد سازمان داشته باشند.

تئوری پنج سطح بلوغ به طرز روشنی مراحل مختلفی را که متخصصان نیروی انسانی می‌بایست برای مدیریت استعداد و یادگیری کارکنان طی کنند، مشخص کرده و حد و حدود آن را تعیین می‌کند.

– سطح اول :

یادگیری کارکنان و استعداد آنها به صورت دو رویه مجزا عمل می‌کند، به عبارت دیگر؛ یادگیری و استعداد در دو سوی کاملاً متفاوت قرار دارند، و عملکرد هر یک در خلأ و نبود دیگری اتفاق می‌افتد.

ساختار سازمانی در این حالت به نحوی است که سلسله مراتب موجود، منجر به همکاری مشترک اندکی میان افراد در سطوح مختلف خواهد شد. به این معنا که عمده تصمیم‌گیرنده‌های سازمان افراد رده بالای شرکت می‌باشند و تفویض اختیار صورت نمی‌پذیرد. رویکرد واکنشی این مرحله باعث شده است که یادگیری کارکنان به طور قابل توجهی کندتر باشد.

– سطح دوم :

عملکرد نیروی انسانی به نحوی است که می‌توان دریافت امکان خلق نقاط اشتراکی میان یادگیری و استعداد وجود دارد. در این سطح، مدیران نسبت به افزایش حس تعهد کارکنان به سازمان از طریق ارتباط بیشتر یادگیری و استعداد فردی آنها علاقمند می‌شوند. در واقع یادگیری و استعداد منابع انسانی به سمتی می‌رود که رابطه‌ فعّالانه‌تری را با کسب‌وکار ایجاد کند و برای درک و فهم بهتر مشکلات و دشواری‌های آن، برنامه‌ریزی انجام دهد.

به طور کلی در این مرحله، سازمان از تمرکز کامل بر اشخاص فاصله می‌گیرد و چارچوب‌ها و قوانین و دستورالعمل‌های خاصی برای انجام امور خود تدوین می‌نماید.

– سطح سوم :

این سطح، شروع یک دوره تحول‌ در ارتقای منابع انسانی سازمان است.

در این سطح، سازمان از بابت بخش‌بندی میان یادگیری و سایر فعالیت‌های مرتبط با منابع انسانی آسوده خاطر می‌شود. میان سطوح سازمانی انسجام بیشتری شکل خواهد گرفت و فرایندهای جامع‌تری که انگیزه و میزان تعهد کارکنان سازمان را می‌افزاید، ایجاد خواهد شد.

مضاف بر این، تغییر در سبک مدیریتی کنترل‌محور به وجود آمده است و منجر به شکل‌گیری همکاری دوجانبه میان مدیریت و کارکنان و تفویض اختیار به آنها شده است تا کارکنان قابلیت تعیین و تغییر مسیر شغلی خود را دارا باشند.

– سطح چهارم :

از این سطح به عنوان مرحله مستمر و پیوسته یاد می‌شود . در این سطح، سازمان دچار تحول شده و عملکرد افراد دارای قابلیت اندازه‌گیری می‌باشد. کارکنان از سطوح بالاتری در تعهد شغلی برخوردارند و دارای انگیزه برای عملکرد هرچه بهتر هستند. در واقع در این سطح تجربیات یادگیری و استعدادی به شکل جامع، مستمر و شخصی می‌باشند. فرهنگ نیروی کار نیز به نحوی پاسخگو و در مقابل تغییرات، انعطاف‌پذیر است. منابع انسانی به مانند ساختاردهنده‌ استعداد افراد، همراه با مشارکت بیشتر در جهت افزایش بهره‌وری کسب‌و‌کار عمل می‌کند.

– سطح پنجم :

سازمان‌ها در سطح پنجم به طور کامل به سازمان‌های « خود‌توسعه یابنده » تبدیل شده‌اند . در این سطح، سازمان به افراد برای در دست‌گرفتن توسعه‌ فردی خود و مسیرهای شغلی اختیار و قدرت می‌دهد و بهترین استعدادها را در بازار نیروی کار جذب خواهد کرد.

تیم منابع انسانی نیز به خوبی استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد نموده است و سازمان هماهنگ با تغییرات، بهبود مستمر می‌یابد‌.

سازمان هم‌اینک توانایی و قدرت خلق تجربیات کارکنان را در سطح جهانی به نحوی که هم یادگیری و هم استعداد افراد به طور همزمان به کار گرفته شود، دارد.سطوح استراتژی

به طور کلی در یک جمع‌بندی، بلوغ سازمانی اغلب عاملی بحرانی در به کار گیری یک سیستم مدیریت یادگیری است. درک واضح از سطح کنونی بلوغ سازمانی به سازمان در ارزیابی مجدد جایگاه خود کمک می‌کند و یک استراتژی رشد که هم‌تراز با نیازهای سازمان است، می‌آفریند. این امر جهت زمینه‌سازی پذیرش فنی و ادغام یادگیری و رویه‌های مدیریتی برای خلق بهتر تجربیات کارمندان ضروری است.

( مقاله پیشنهادی : چگونه عملكرد سيستم مديريتي را از طريق ارتباط بهتر، بهبود ببخشيم؟ )

استراتژی معاملاتی سطوح حمایت و مقاومت

استراتژی معاملاتی سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح قیمتی افقی هستند، که از اتصال سقف های نوار قیمت به یکدیگر، و همچنین از اتصال کف های نوار قیمت به یکدیگر تشکیل می شوند.

سطح حمایت یا مقاومت زمانی شکل می‌گیرد که پرایس اکشن (price action) بازار معکوس می‌شود و تغییر جهت می‌دهد و همچنین نوساناتی را در بازار به جای می گذارد. سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند محدوده‌ های معاملاتی را مانند نمودار زیر ایجاد کنند و همچنین می‌توانند در بازارهای روند دار به‌ عنوان یک عامل برگشتی بازار مشاهده شوند و نقاط نوسان را پشت سر بگذارند.

قیمت، معمولا از سطوح حمایت و مقاومت پیروی می کند، به عبارتی دیگر قیمت ها معمولا حاوی نوسان قیمتی هستند، البته تا زمانی که قیمت به واسطه این خطوط شکسته شود.

در نمودار زیر، نمونه ای از سطوح حمایت و مقاومت، حاوی قیمت در محدوده معاملاتی را مشاهده می کنیم. همانطور که در زیر می‌بینیم محدوده معاملاتی صرفاً ناحیه‌ای از قیمت است که بین سطوح حمایت و مقاومت موازی قرار دارد (قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت در یک محدوده معاملاتی در نوسان است).

توجه داشته باشید که در نمودار زیر، قیمت در نهایت شکسته و از محدوده معاملاتی خارج شده و بالاتر از سطح مقاومت حرکت می‌کند، سپس وقتی پایین آمد و سطح مقاومت قبلی را آزمایش کرد، قیمت را ثابت نگه داشته و به عنوان حمایت عمل کرد…

نقاط نوسان در یک روند، روش دیگری برای تشکیل سطوح حمایت و مقاومت در بازار است.

به عنوان یک روند بازار، این روند به عقب برمی گردد و این اصلاح یک «نقطه نوسان»، در بازار باقی می گذارد که در یک روند صعودی مانند یک اوج و یک روند نزولی مانند یک فرورفتگی به نظر می رسد.

در اینجا نمونه‌ای از بازار است که نقاط نوسان قبلی (حمایت) را در یک روند نزولی آزمایش می‌کند، توجه داشته باشید که با بازگشت بازار برای آزمایش نقطه حمایت قبلی، سطح به عنوان مقاومت «جدید» رفتار می‌کند و اغلب قیمت را حفظ می‌کند. عاقلانه است که هنگام بازگشت و آزمایش نقاط نوسان قبلی، به دنبال یک نقطه ورود به روند باشید (سیگنال فروش پین بار را در نمودار زیر ببینید)، زیرا در این سطوح است که به احتمال زیاد روند از سر گرفته می‌شود و پتانسیل ریسک کم/ پاداش زیاد را ایجاد می کند:

چگونه می توان سیگنال‌های پرایس اکشن را از سطوح حمایت و مقاومت معامله کرد

سطوح حمایت و مقاومت «بهترین دوست» معامله‌گران پرایس اکشن هستند. هنگامی که پرایس اکشن در سطح کلیدی حمایت یا مقاومت، سیگنال ورود می دهد، این سیگنال به احتمال زیاد می تواند موقعیت خوبی برای ورود باشد. سطح کلیدی، یک محدوده در اختیار شما می گذارد تا حد ضرر خود را فراتر از آن قرار دهید و از آنجایی که این سطح شانس زیادی دارد تا نقطه تحول در بازار باشد، معمولاً یک نسبت ریسک به پاداش خوب در بازار، در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، شکل می گیرد.

سیگنال های ورودی پرایس اکشن، مانند سیگنال پین بار یا سایر سیگنال‌ها، امکان فاصله گرفتن قیمت از سطح کلیدی حمایت یا مقاومت را «تأیید» می کند.

در نمودار مثال زیر، شکل گیری سطح کلیدی مقاومت و استراتژی جعلی نزولی را می بینیم. از آنجایی که این استراتژی جعلی چنین برگشت تهاجمی و شکست کاذب مقاومت کلیدی را نشان داده است، احتمال زیادی وجود داشت که قیمت پس از سیگنال، روند نزولی را ادامه دهد…

نمودار مثال بعدی، به ما نشان می دهد که چگونه پرایس اکشن ناشی از سطح حمایت را در یک روند صعودی معامله کنیم. توجه داشته باشید که هنگامی که یک سیگنال خرید پین بار واضحی را دریافت کردیم (دو سیگنال پین بار در این مورد وجود دارد)، روند صعودی، آماده از سرگیری بوده و به طور قابل توجهی از سطح حمایتی کلیدی بالاتر رفته است.

مثال نمودار بعدی به ما نشان می‌دهد که چگونه گاهی اوقات در بازارهای روند دار، سطح نوسان قبلی به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت جدید عمل می‌کند و سطح خوبی را برای متمرکز کردن توجه به سیگنال‌های ورود پرایس اکشن فراهم می‌کند.

در این موقعیت، روند صعودی بوده و نوسان افزایش قیمت قبلی در روند صعودی، در نهایت پس از شکسته شدن و تثبیت قیمت در بالای این خط مقاومت، به سطح حمایت تغییر کرده است. می بینیم که وقتی قیمت برای بار دوم این سطح را آزمایش کرده است، یک سیگنال ورودی پین بار خوب، ناشی از سطح اطمینان برای خرید در بازار و ورود مجدد به روند صعودی در بازار ایجاد کرد.

در نهایت، آخرین نموداری که به آن نگاه می کنیم، نمودار جالبی است. در سمت چپ نمودار به نوسان نزولی که در یک روند نزولی رخ داد توجه کنید. می‌توانید مشاهده کنید که چگونه این سطح ماه‌ها بعد، حتی پس از تغییر روند از پایین به بالا، قابل استفاده باقی ماند. پس از شکسته شدن قیمت، ابتدا به عنوان یک سطح مقاومت عمل کرد، اما زمانی که مقاومت شکسته شد، یک روند صعودی داشتیم و بعد از آن، همان سطح به عنوان حمایت عمل کرد، و اینجاست که سیگنال ترکیبی پین بار جعلی را، در نمودار زیر مشاهده می کنیم :

سطوح مختلف استراتژی در سازمان

سطوح مختلف استراتژی در سازمان

در این سطح مدیریت ارشد سازمان استراتژی کل سازمان را تعیین می کند. به عبارتی دیگر در این سطح٬ درباره میزان تخصیص منابع به سطوح پایین و ورود به فعالیت های جدید تصمیم گیری می شود. در شرکت های چند بازار و چند محصول نظیر جنرال الکتریک یا جانسون اند جانسون چندین کسب و کار اداره می شوند که این کسب و کارها Strategic business unit(SBUs), Strategic business segment و Product-market unit نامیده می شوند. استراتژی های این سطح عموما به منظور ایجاد ارزش برای ذی نفعان سازمان و با شاخص های سودآوری و یا عملکرد در بورس سنجیده می شوند.

Business level

این سطح به سازمانی اشاره دارد که به بازاریابی برای مجموعه ای از محصولات مشابه به گروه معینی از مصرف کنندگان می پردازد. در این سطح، مدیریت استراتژی های مربوطه را برای محصولات و بازارها تعیین می کند. در این سطح استراتژی ها در مقایسه با سطح قبلی مشخص تر و دارای سطوح استراتژی جزئیات بیشتری هستند. در سازمان هایی که پیچیدگی کمتری دارند و یا از یک کسب و کار تشکیل شده اند دو سطح corporate و business ممکن است در هم ادغام شود.

Functional level

هر business unit دارای واحدهایی با وظایف کارکردی مشخصی نظیر واحدهای بازاریابی، مالی، تحقیق و توسعه و یا منابع انسانی است. در این سطح، استراتژی ها نسبت به دو سطح قبلی بازهم مشخص تر و متمرکز تر می شوند. بنابراین همانگونه که سازمان دارای سطوح سلسله مراتبی است، سطوح استراتژی سلسله مراتبی را نیز شامل می شود.

 • منبع: http://marketingpub.blogfa.com
 • تاریخ: سه شنبه 17 دی 1392 - 15:26
 • نویسنده: مدير سايت
 • صفحه: مقالاتی در زمينه منابع انسانی
 • برچسب: سنجش ، منابع انسانی ، استراتژی

ما تیمی از تحلیل گران متخصص ایم که استعدادهایمان را جهت ایجاد چشم اندازهای حرفه ای و شغلی جهت خدمت به مردم دنیا قرار داده ایم: ما.

تخصص حرفه ای

این یک ارزیابی و استعدادیابی آنلاین است که مشخصات رفتاری افراد را تحلیل و توصیف می‌کند. استفاده از آن آسان و امکان شناسایی محرک ها،.

استعدادیابی

صرف نظر از اینکه در حال نزدیک شدن به پایان سال هستیم اما همیشه استفاده از کلان داده و یا بیگ دیتا در تصمیم گیری سازمانها اهمیت زیادی دارد.

بالاترین اعتبار

اگر به دنبال شناخت استعدادهای خود و یا پرسنل سازمانی تان در يک گزارش کامل بهمراه کوچینگ در آینده می باشید ما به شما تضمين ميدهيم که اکنون بهترين گزينه را برای سنجش و دريافت مشاوره انتخاب نموده ايد ما نماینده انحصاری PDAinternational در ایران هستیم .هم اکنون PDA در 140 کشور جهان با دفاتر مربط بهم در حال ارزیابی منابع انسانی با قویترین نرم افزار و تیم مشاوره می باشد. PDA ابزار قدرتمندي است که از طريق يک روش ساده، کاربردي و علمي به شما اين اجازه را مي دهد که به ارزيابي استعدادهای رفتاري خود و دیگران پرداخته و از طريق شناخت این توانمنديها برنامه های توسعه فردی و سازمانی را برای خود و دیگران اجرایی نمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا